Szabályzat az Online Szabványkönyvtárhoz


1. §
Alapfogalmak

Szolgáltató: a Magyar Szabványügyi Testület (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.), az Online Szabványkönyvtár tulajdonosa.
Előfizető: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit/amelyet a Szolgáltató az Online Szabványkönyvtár jogosult használójaként – előfizetés alapján – nyilvántartásba vett.
Online Szabványkönyvtár: a Magyar Szabványügyi Testület által létrehozott virtuális könyvtár, amelyben a szabványinformációk, a szabványok (beleértve a szabványmódosításokat és előszabványokat) szövege, valamint az aktuális Szabványügyi Közlöny – letöltési és nyomtatási jogosultság nélkül – kizárólag képernyőn való olvasásra nyithatók meg.

Az Online Szabványkönyvtár tartalma:

Előfizetés, illetve előfizetési időszak: az az időtartam, amelyre az Online Szabványkönyvtár használatára vonatkozó jogosultság számla ellenében, előre történő fizetés alapján fennáll.

2. §

Szolgáltató az előfizetés időtartama alatt a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel biztosítja az Előfizetőnek az Online Szabványkönyvtár használati jogát. A használathoz szükséges számítástechnikai eszközök, előfeltételek leírását a Szolgáltató internetes weboldala tartalmazza.

3. §

1.   Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az előfizetési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően a Szolgáltató által az Előfizető részére megküldött „egyedi azonosító kód” átvételével kezdődik.
2.   Az előfizetési időszak egy év, amely nem kötődik naptári évhez.
3.   Az előfizetés folytatólagosságának lehetővé tétele érdekében az érintett előfizetőknek előfizetésük lejárata előtt 30 nappal az Online Szabványkönyvtárba való belépésükkor (amikor bejelentkeznek a jelszavukkal) automatikusan megjelenik az előfizetés lejáratának dátuma és a meghosszabbítására vonatkozó információk.
4.   A szolgáltató az első előfizetés indulásakor – a kiegyenlített díjbekérő alapján – számlát állít ki, amelyet a hozzáférési adatokkal együtt az Előfizetőnek megküld. A további előfizetési időszakra vonatkozó számlákat az előfizetés meghosszabbítása, illetve az új időszakra vonatkozó előfizetési díj kiegyenlítése esetén postázza az Előfizetőnek.

4. §

1.   Az előfizetés díját a Szolgáltató honlapján közzétett előfizetési díj és a kapcsolódó kedvezmények tartalmazzák.
2.   Előfizető a díjat a Szolgáltató által megküldött számla ellenében köteles megfizetni.
3.   Ha az Előfizető a díjat nem fizeti meg nem jogosult a szolgáltatás használatára.

5. §

Az előfizetés megszűnik:


6. §

1.   Előfizető által bejelentett adat- és programhibákat a Szolgáltató a bejelentéstől számított 5 napon belül kivizsgálja és lehetőségei szerint kijavítja.
2.   Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amely a nem jogszerű használatból ered.
3.   Szolgáltató az online működés tekintetében kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely előre nem látható, illetve el nem hárítható külső okból (vis maior) ered.

7. §

1.   Szolgáltató fenntartja a jogot az Online Szabványkönyvtár kezelő és megjelenítő szoftverjeinek bárminemű módosítására.
2.   Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás árának módosítására.
3.   Szolgáltató az Online Szabványkönyvtár adatbázisait havonta frissíti.
4.   Előfizető tudomásul veszi, hogy az Online Szabványkönyvtár egyidejűleg, egy jelszóval csak egy felhasználó hozzáférését teszi lehetővé.

8. §

Előfizető tudomásul veszi, hogy az Online Szabványkönyvtár tartalmát képező szabványok a Szolgáltató tulajdonát képezik és szerzői jogi védelem alatt állnak. Előfizető a szolgáltatás igénybevételével a szabványok tulajdonjogát nem szerzi meg, azokat nem töltheti le, nem másolhatja, nem sokszorosíthatja, illetve köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a szerzői jog sérelmét eredményezheti. A Szabványkönyvtár – az előfizetés alapján – kizárólag a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel használható. Minden olyan használat jogszerűtlen, amely a Szabályzatban rögzített jogosultságokon túlterjeszkedik. Előfizető a jogszerűtlen használat következményeiért felelősséggel tartozik. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató tulajdonát képező és szerzői jogvédelem alatt álló tartalom megóvása, hibakeresés, illetve fejlesztés céljából az Előfizető Online Szabványkönyvtárral kapcsolatos tevékenységét naplózza.

9. §

1.   Előfizető tudomásul veszi, hogy az Online Szabványkönyvtár adatbázisait a saját feladatai ellátásához saját szervezeti keretein belül használhatja. Szolgáltató az adatbázissal és dokumentációival (a használatot segítő bármely írásos anyaggal) kapcsolatban minden egyéb felhasználási, hasznosítási, vagyoni, tulajdon- és publikálási jogot fenntart.

Az adatbázist tilos:

2.   Ha az Előfizető az Online Szabványkönyvtár adatbázisait jogosulatlanul használja, részben vagy egészben harmadik személynek átengedi, továbbhasznosítja vagy azt bármely, jelen Szabályzatban foglaltaktól eltérő módon használja, kártérítési kötelezettséggel tartozik.
3.   Az Online Szabványkönyvtár a szerzői jog és a nemzetközi jogvédelmi megállapodások, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és szerződések védelme alatt áll.

10. §

1.   AZ MSZT által működtetett Online Szabványkönyvtárral kapcsolatos személyes adatok adatkezelésének jogcíme a szerződés.

2.   A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az Online Szabványkönyvtárba regisztráló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját, illetve jogos érdekében az Előfizető IP-címét és a szolgáltatás igénybevételének időpontját.

3.   AZ MSZT számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.

4.   A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az MSZT ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, az MSZT adózási, könyvviteli feladatait ellátó munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, az MSZT Informatika munkavállalói hibaelhárítás céljából.

5.   A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig.

6.   Előfizető az adataiban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. Előfizető a bejelentés elmaradásából eredő, a Szolgáltatónál felmerülő kárt köteles megtéríteni, valamint a saját kárát viselni.

7.   Az előfizetésre vonatkozó adatok változásával kapcsolatos, nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

11. §

1.   Technikai kérdések megválaszolására, hibabejelentésre az MSZT honlapján (www.mszt.hu) keresztül elérhető Online Hibabejelentő szolgáltatást lehet igénybe venni.
2.   Előfizető jognyilatkozatai (pl. módosítás, lemondás, megszüntetés) akkor minősülnek jogszerűnek, ha azokat írásban (elektronikus vagy postai úton, illetőleg faxon) juttatja el a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához.
3.   Szolgáltató az internetes weboldalán, legalább 30 (harminc) nappal előbb tájékoztatja az Előfizetőt a szolgáltatás tartalmát érintő változásokról, illetve az esetleges módosításokról.

Budapest, 2018. május

Előfizető