Szabályzat az Online Szabványkönyvtárhoz


1. §
Alapfogalmak

Szolgáltató: a Magyar Szabványügyi Testület (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.), az Online Szabványkönyvtár tulajdonosa.
Előfizető: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit/amelyet a Szolgáltató az Online Szabványkönyvtár jogosult használójaként – előfizetés alapján – nyilvántartásba vett.
Online Szabványkönyvtár: a Magyar Szabványügyi Testület által létrehozott virtuális könyvtár, amelyben a szabványinformációk, a szabványok (beleértve a szabványmódosításokat és előszabványokat) szövege, valamint az aktuális Szabványügyi Közlöny – letöltési és nyomtatási jogosultság nélkül – kizárólag képernyőn való olvasásra nyithatók meg.

Az Online Szabványkönyvtár tartalma:

Előfizetés, illetve előfizetési időszak: az az időtartam, amelyre az Online Szabványkönyvtár használatára vonatkozó jogosultság számla ellenében, előre történő fizetés alapján fennáll.

2. §

Szolgáltató az előfizetés időtartama alatt a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel biztosítja az Előfizetőnek az Online Szabványkönyvtár használati jogát. A használathoz szükséges számítástechnikai eszközök, előfeltételek leírását a Szolgáltató internetes weboldala tartalmazza.

3. §

1.   Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az előfizetési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően a Szolgáltató által az Előfizető részére megküldött „egyedi azonosító kód” átvételével kezdődik.
2.   Az előfizetési időszak egy év, amely nem kötődik naptári évhez.
3.   Szolgáltató az előfizetési időszak lejártát megelőzően 60 nappal értesíti az Előfizetőt a lejárat tényéről és időpontjáról, egyben felhívja, hogy 30 napon belül nyilatkozzon a meghosszabbításról. Ha az Előfizető ebben az időszakban nem nyilatkozik, a használati jogosultsága megszűnik.
4.   Szolgáltató az első előfizetés indulásakor számlát állít ki, amelyet a regisztrációs adatokkal együtt az Előfizetőnek megküld. A további előfizetési időszakra vonatkozó számlákat a Szolgáltató a folyamatban levő előfizetési időszak lejártát megelőzően 30 nappal postázza az Előfizetőnek.

4. §

1.   A szolgáltatás díját a Szolgáltató honlapján közzétett – aktualizált díjtételeket tartalmazó – árlista tartalmazza.
2.   Előfizető a díjat a Szolgáltató által megküldött számla ellenében köteles megfizetni.
3.   Ha az Előfizető a díjat legkésőbb a számlában jelzett fizetési határidő lejártát követő 15 napon belül nem fizeti meg, a Szolgáltató írásban felhívja a teljesítésre. Ha a felszólítás nem járt eredménnyel, a Szolgáltató kizárhatja az Előfizetőt a szolgáltatásból.

5. §

Az előfizetés megszűnik:

Az előfizetés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

6. §

1.   Előfizető által bejelentett adat- és programhibákat a Szolgáltató a bejelentéstől számított 5 napon belül kivizsgálja és lehetőségei szerint kijavítja.
2.   Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amely a nem jogszerű használatból ered.
3.   Szolgáltató az online működés tekintetében kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely előre nem látható, illetve el nem hárítható külső okból (vis maior) ered.

7. §

1.   Szolgáltató fenntartja a jogot az Online Szabványkönyvtár kezelő és megjelenítő szoftverjeinek bárminemű módosítására.
2.   Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás árának módosítására.
3.   Szolgáltató az Online Szabványkönyvtár adatbázisait havonta frissíti.
4.   Előfizető tudomásul veszi, hogy az Online Szabványkönyvtár egyidejűleg, egy jelszóval csak egy felhasználó hozzáférését teszi lehetővé.

8. §

Előfizető tudomásul veszi, hogy az Online Szabványkönyvtár tartalmát képező szabványok a Szolgáltató tulajdonát képezik és szerzői jogi védelem alatt állnak. Előfizető a szolgáltatás igénybevételével a szabványok tulajdonjogát nem szerzi meg, azokat nem töltheti le, nem másolhatja, nem sokszorosíthatja, illetve köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a szerzői jog sérelmét eredményezheti. A Szabványkönyvtár – az előfizetés alapján – kizárólag a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel használható. Minden olyan használat jogszerűtlen, amely a Szabályzatban rögzített jogosultságokon túlterjeszkedik. Előfizető a jogszerűtlen használat következményeiért felelősséggel tartozik.

9. §

1.   Előfizető tudomásul veszi, hogy az Online Szabványkönyvtár adatbázisait a saját feladatai ellátásához saját szervezeti keretein belül használhatja. Szolgáltató az adatbázissal és dokumentációival (a használatot segítő bármely írásos anyaggal) kapcsolatban minden egyéb felhasználási, hasznosítási, vagyoni, tulajdon- és publikálási jogot fenntart.

Az adatbázist tilos:

2.   Ha az Előfizető az Online Szabványkönyvtár adatbázisait jogosulatlanul használja, részben vagy egészben harmadik személynek átengedi, továbbhasznosítja vagy azt bármely, jelen Szabályzatban foglaltaktól eltérő módon használja, kártérítési kötelezettséggel tartozik.
3.   Az Online Szabványkönyvtár a szerzői jog és a nemzetközi jogvédelmi megállapodások, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és szerződések védelme alatt áll.

10. §

1.   Előfizető tudomásul veszi, hogy az előfizetés során megadott, illetve keletkezett személyes adatait a Szolgáltató kezeli.
2.   Előfizető az adataiban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. Előfizető a bejelentés elmaradásából eredő, a Szolgáltatónál felmerülő kárt köteles megtéríteni, valamint a saját kárát viselni.
3.   Az előfizetésre vonatkozó adatok változásával kapcsolatos, nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

11. §

1.   Szolgáltató az Online Szabványkönyvtárral kapcsolatos előfizetői igények kiszolgálására és támogatására, illetőleg a megfelelő tájékoztatás érdekében Ügyfélszolgálatot működtet. Az Ügyfélszolgálat bármely adatbázist érintő kérdésben általános tudnivalókkal ad tájékoztatást és felvilágosítást, továbbá az adatbázisok telepítésével, kezelésével kapcsolatban nyújt technikai támogatást munkanapokon 9 és 16 óra között.
Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: onlinekonyvtar@mszt.hu.

2.   Előfizető jognyilatkozatai (pl. módosítás, lemondás, megszüntetés) akkor minősülnek jogszerűnek, ha azokat írásban (elektronikus vagy postai úton, illetőleg faxon) juttatja el a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához.
3.   Szolgáltató az internetes weboldalán, legalább 30 (harminc) nappal előbb tájékoztatja az Előfizetőt a szolgáltatás tartalmát érintő változásokról, illetve az esetleges módosításokról.

Budapest, 2011. február

Nyilatkozat:    A Szabályzatban foglaltakat megismertem és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket elfogadom.

Előfizető